QcharT

48 tekstów – auto­rem jest QcharT.

Dro­ga do szczęścia wie­dzie przez piekło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2012, 22:02

Mu­sisz być sil­ny na ty­le by móc przet­rwać gdy wszys­cy cię opuszczą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 grudnia 2011, 15:32

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 23 października 2011, 22:05

Gdy­by życie miało twarz z chęcią dałbym mu w pysk. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 października 2011, 16:47

Im człowiek twar­dszy tym łat­wiej go skruszyć. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 października 2011, 19:05

Ja to dzięku­je za sny po których budzę się i płacze,bo odzys­kując trzeźwość umysłu wiem, że w rzeczy­wis­tości jest inaczej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2011, 17:26

Praw­dzi­wie bied­ny jest ten który nie zaz­nał praw­dzi­wego uczu­cia a nie ten który nie zaz­nał luksusu... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 lipca 2011, 21:22

Po dru­giej stro­nie jest le­piej, dopóki nie zatęsknisz za tą pier­wszą stroną. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 czerwca 2011, 22:20

Słońce za­lało się krwis­tym ko­lorem i zaszło. Może ten ok­rutny świat prze­raził je tak bar­dzo, że pos­ta­nowiło zniknąć ? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 czerwca 2011, 21:33

Gdy ko­bieta uro­ni łzę przez mężczyznę ten oto mężczyz­na jest świ­nią, a co gdy to mężczyz­na płacze przez ko­bietę ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 czerwca 2011, 20:51

QcharT

Tomasz, z rocznika 1993 :), jakby to wyjaśnić, nie jestem tutaj nowy, ale chcę zacząć od nowa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

QcharT

Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność